ขนบธรรมเนียมประเพณี


วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้าน 

การแต่งกาย  สวมใส่เสื้อผ้าแบบดังเดิมคือ”แบบไทลื้อ”

การพูด  ใช้ภาษาไทลื้อ  และไทยเขินในการสื่อสารภายในหมู่บ้าน

-  การเคารพนับถือ ทุกคนในหมู่บ้านเหมือนพ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า  ตายาย  มีความรัก  ผูกพันกัน

การักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  อันดีงามทั้งหลายไว้มีธรรมเนียมบางอย่างที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม เช่นใน  ๓๐  ปี  ย้อนหลังมานี้  ชาวบ้านหาดบ้ายจะไม่ยอมแต่งงานกับคนเผ่าอื่น  นอกจากเป็นไทลื้อด้วยกันเท่านั้น  ดังนั้นทุกคนในหมู่บ้านจึงใช้แต่นามสกุล “ธรรมวงค์”

การนับถือศาสนาพุทธ  และมีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ชาวบ้านหาดบ้ายจะเคารพนับถือ      เจ้าพ่อหรือเทวดารักษาหมู่บ้าน อย่างมากจะมีการเซ่นไหว้ศาลเจ้าพ่อทุกปีปฏิบัติกันมานานเคร่งครัดมาก ฯลฯ

ประเพณีของหมู่บ้าน

- วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

-  หัวศีลจะมีขึ้นในระหว่างวันเข้าพรรษาโดยชาวบ้านจะแบ่งกลุ่มตามจำนวนวันพระในช่วงเข้าพรรษา  เช่นมีวันพระ  ๑๓  ครั้งใน  ๓  เดือนก็แบ่งเป็น  ๑๓  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจับฉลากว่าเป็นกลุ่มตรงวันพระใดก็จะเป็นกลุ่มที่เตรียมภัตตาหารเพื่อไปถวายพระในพระนั้น ๆ โดยจะทำก่อนวันพระหนึ่งวัน

-  ป๋างแปดมีขึ้นในเดือนแปดของทุกปี  เพื่อเป็นการรดน้ำดำหัวเจ้าพ่อที่ศาลเจ้าพ่อของหมู่บ้าน ซึ่งมีการละเล่นต่าง ๆ

- วันสงกรานต์ระหว่างวันที่  ๑๓-๑๕  เมษายนของทุกปี  มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  หนุ่มสาวที่ไปทำงานที่อื่นก็กลับมาเยี่ยมบ้านมีประเพณีขนทรายเข้าวัด  ไปวัดทำบุญ

-  วันลอยกระทง  ช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี  มีการตัดเย็บกระทงจากวัสดุธรรมชาติ  เพื่อนำไปลอยที่แม่โขงเพื่อเป็นการขอขมาและขอบคุณพระแม่คงคา