สมุดความดี ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒


 

สมุดบันทึก

ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และพนักงานราชการ

(สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางระยองวัล    กาปัญญา

เลขประจำตัวประชาชน  3 5702 00473 32 8

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลบุคคล

 

ข้อมูลบุคคลของข้าราชการเจ้าของบันทึกประวัติ

(ให้เจ้าของประวัติบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล)

ชื่อ  นางระยองวัล   นามสกุล   กาปัญญา    

พนักงานราชการ  ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน       

 

 

  • ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ระบุผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 5 ปีที่ผ่านมา)

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๑

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๒

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๓

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๔

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๕

10,520 บาท

11,050 บาท

11,610 บาท

12,800 บาท

16,290 บาท

 

 

 

  • รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอื่น ๆ ที่ได้รับดังนี้

 

๑.   ได้รับเหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ    ปี  พ.ศ.   ๒๕๔๖

๒.  ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. (เข็มเงิน) ประจำปี  ๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๒

๓. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. (เข็มทอง) ประจำปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.               บันทึกผลงานและคุณงามความดี

1.1 บันทึกผลงานที่ได้ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [ ]ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค. ๕๔-๓๑ มี.ค. ๕๕ [ /  ] ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

1.) บันทึกผลงานที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งดำเนินการสำเร็จตามที่ได้มอบหมายทั้งนี้

จะระบุรายละเอียดเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และแสดงถึงประโยชน์ในการนำไปใช้ด้วยก็ได้

 

ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ประโยชน์การนำไปใช้

๑.  การประสานงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทำให้เกิดกิจกรรม

กศน.ได้ร้อยละ ๘๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวน  ๑๓  แห่ง

- ที่ว่าการอ.เชียงแสน

- ที่ว่าการอำเภอเชียงของ

- สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน

- ศูนย์ กศน.อำเภอ

เชียงแสน

-ศูนย์ กศน.อำเภอ

เชียงของ

- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

เชียงแสน

- ธกส.สาขาเชียงแสน

- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงแสน

- อบต.บ้านแซว

- อบต.แม่เงิน

- อบต.ริมโขง

- เทศบาลตำบลเวียง

- สำนักงาน กศน.เชียงราย

 

 

- เพื่อใช้ในการประสานงานในการจัดกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและกิจกรรมงานอื่น ๆ

 

 

 

ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ประโยชน์การนำไปใช้

๒.  การจัดกิจกรรม กศน.

๒.๑ โครงการอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ

 

 

 

๒.๒ โครงการอาชีพการเพาะเห็ด

 - การเพาะเห็ดในขอนไม้

 - การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

๒.๓ โครงการการเพาะถั่วงอกคอนโด

 

 

 

๒.๔ โครงการสาการทำแคบหมูพื้นเมือง

 

 

 

๒.๕ โครงการทอผ้าสี่ตะกรอ(งบสนับสนุน)

 

 

 

 

ผู้ร่วมโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้ร้อยละ ๘๐

 

 

ผู้ร่วมโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้ร้อยละ ๘๐

 

 

ผู้ร่วมโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้ร้อยละ ๘๐

 

ผู้ร่วมโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้ร้อยละ ๘๐

 

ผู้ร่วมโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้ร้อยละ ๘๐

 

 

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๖คน

 

 

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕คน

 

 

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๐คน

 

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐คน

 

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐คน

 

 

ทำให้สมาชิกผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับและหลักวิธีการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ

ทำให้สมาชิกกลุ่มมีเห็ดไว้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย

 

 

ทำให้สมาชิกกลุ่มมีถั่วงอกไว้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย

 

ทำให้สมาชิกกลุ่มมีแคบหมูไว้บริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย

 

ทำให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ มีเทคนิค และวิธีการทอผ้าและมีรายได้เสริมจากการทำการเกาตรกรรมซึ่งเป็นงานหลัก  โดยการทอผ้าลายสี่ตะกรอ

 

 

-ทำให้สมาขิกนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

 

-ทำให้สมาขิกนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

 

-ทำให้สมาขิกนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

ทำให้สมาขิกนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

ทำให้สมาขิกนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ประโยชน์การนำไปใช้

๓ กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือไทย

 

ผู้ร่วมโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้ร้อยละ ๗๕

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๕คน

ทำให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย

เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร และการติดต่องานราชการ

 

 

 

2.)           บันทึกผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี) โดยระบุเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และประโยชน์ในการนำไปใช้ด้วยก็ได้

ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ประโยชน์การนำไปใช้

2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๑.  จัดพิมพ์คำสั่งศฝช.ชร.

 

 

 

 

 

๒.  ร่างและพิมพ์หนังสือราชการ

 

 

 

 

 

 

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

- จำนวน ๖๐ ชุด

 

 

 

 

 

- จำนวน ๒๐ฉบับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทำให้ได้คำสั่งในการปฏิบัติงาน

 

 

 

- ทำให้ได้หนังสือราชการ

 

 

 

 

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

- เพื่อใช้การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

- เพื่อในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย

 

 

๓.  จัดทำหนังสือรับรองให้แก่บุคลากรของ ศฝช.ชร.

 

๔.  จัดทำคุมวันลาของ

บุคลากร ศฝช.ชร.

 

 

 

๕.  จัดออกคำสั่งศฝช.ชร.เรื่องแต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการและตรวจเวรประจำเดือน

 

 

 

๗. จัดทำคำสั่งศฝช.ชร.

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ครั้งที่ ๒

๘. จัดทำคำสั่งศฝช.ชร.ให้พนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ

บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาฯ

 

๙. จัดทำคำสั่งศฝช.ชร.ให้พนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ

พ้นจากหน้าที่เป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาฯ

 

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

 

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

 

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๔ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

 

 

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

 

-จำนวน  ๓๖

ฉบับ

 

 

- ข้าราชการ ๓ คน

- ลูกจ้างประจำ ๑คน

- ครูอาสาฯ ๒๕ คน

-  จำนวน ๖ ชุด

 

 

 

 

 

 

- จำนวน ๑  ชุด

 

 

 

 

 

 

-จำนวน  ๔

ชุด

 

 

 

 

 

 

 

จำนวน  ๓

ชุด

 

 

-  ทำให้ได้หนังสือรับรองของบุคลากร

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

- บุคลากรของศฝช.ชร.นำไปใช้ในการรับรองเงินเดือน

 

- เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลของบุคลากร

 

 

 

- เพื่อให้บุคลากรของศฝช.ชร.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

 

- เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

 

 

 

-เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ

-แจ้งสำนักงาน กศน.

 

 

 

 

เพื่อให้พนักงานราชการจากหน้าที่เป็นพนักงานราชการ

-แจ้งสำนักงาน กศน.

 

 

ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ประโยชน์การนำไปใช้

 

11. ได้รับคำสั่งศฝช.ชร.

ที่ให้อยู่เวรรักษาการประจำเดือน

 

12. จัดทำเอกสารบัญชีการลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร

 

14.  จัดทำเอกสารแบบฟอร์มใบลาของบุคลากร

 

 

13. จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม

 

 

16.  เป็นคณะกรรมการโครงการอบรมต่างๆ

ซึ่งเป็นฝ่ายลงทะเบียนและฝ่ายงานเอกสาร

 

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

 

- จำนวน ๒๕ วัน

 

 

 

 

-  จำนวน ๓๖ ชุด

 

 

 

จำนวน ๒๐๐  ชุด

 

 

 

จำนวน ๒๕๐  ชุด

 

 

 

-รับลงทะเบียนผู้เข้ารับอบรมจาก ธกส.สาขาเฃียงแสนจำนวน 180 คน ธกส.สาขาเชียงเชียงรายจำนวน 260  คน

สาขาวาวี 150คน

อบรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 38 คน

 

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

-ทำให้ได้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม

 

 

 

- ทำให้ผู้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ได้รับมอบหมาย

 

- นำไปใช้ในการลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากร

- นำไปใช้ในงานบุคลากร

 

 

 

- นำไปใช้ในงานฝึกการอบรม

 

 

-นำไปใช้ในการรายงานผลการอบรม

 

 

ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ประโยชน์การนำไปใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.ประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมทักษะอาชีพ(วิชาชีพระยะสั้น)

18.ประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาอาชีพ/โครงการอาชีพ

19. ประสานงานการดำเนินงานกิจกรรมสอนผู้ไม่รู้หนังสือ

 

 

20.จัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่าน

การอบรม

 

 

21. เป็นวิทยากรสอนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเช่น

 

22. ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม  

 

 

 

 

 

 

23. ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชมตำบลโยนก

 

 

24.ร่วมจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านทุ่งกระเทียม,บ้านหนองห้าและบ้านสันติสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕-  -  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

-   ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

-ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

- ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

 

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

-  ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน   ๒๕๕๕

 

วิชาชีพการทำเครื่องเงิน จำนวน  ๓๐ คน การย้อมสีเส้นด้าย ๒๕ คน การแปรรูปผ้าปัก-ผ้าทอจำนวน  ๔๐ คน

-จำนวน  ๖

กลุ่ม รวม ๑๕๙คน

 

-จำนวน  ๑

กลุ่ม รวม ๒๕ คน

 

-  จำนวน ๒

 กลุ่ม รวม ๕๕ คน

 

- จำนวน ๓ กลุ่ม

 

 

รวม  ๑๒๕  ฉบับ

 

 

 

-จำนวน  ๒ กลุ่ม

รวม ๗๖  คน

 

 

จำนวน ๑๕๐  คน

 

 

 

 

 

 

จำนวน ๒๕๐  คน

 

 

 

 

จำนวน ๗๓  คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

-ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

-ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธิตการทำแคบหมู

และการทำน้ำหมักลูกยอเพื่อสุขภาพ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธิตการทำแคบหมูพื้นเมือง

 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการทำแคบหมูพื้นเมือง

การทำหน่อไม้อัดถุง ,การทำกล้วยทอด,

การทำกล้วยฉาบ,การทำขนมกล้วย,การทำมะพร้าวแก้ว,การทำมะละกอแก้ว,การดองผักกาดเขียวปลี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลของงานการศึกษาต่อเนื่อง

 

- เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลของงานการศึกษาต่อเนื่อง

 

- เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลของงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

-เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

-เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความรู้แล้วนำไปใช้

 

 

-เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความรู้แล้วนำไปใช้

 

 

 

 

 

-เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความรู้แล้วนำไปใช้

 

 

 

-เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความรู้แล้วนำไปใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  บันทึกพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดี ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕      [   ]  ครั้งที่ 1     [   /  ]  ครั้งที่ 2

วัตถุประสงค์ของการบันทึกนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2549  ที่ต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ประพฤติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในราชการให้ดียิ่งขึ้นไป และสร้างกำลังใจแก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติดังกล่าว  โดยให้ผู้บังคับบัญชานำไปประกอบการพิจารณา เรื่องการบริหารงานบุคคลต่อไป  ดังนั้น ข้าราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์สำคัญ ในการปฏิบัติราชการที่เป็นคุณงามความดีทั้งระดับที่ได้ปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ งานในหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้ หรือระดับที่เกิดคุณค่าหรือคุณงามความดีที่เป็นผลต่อข้าราชการ ประชาชน หรือส่วนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์ของทางราชการต่อไปอีกก็ได้

 

กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดี

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สำคัญที่ท่านได้ประพฤติดี  ประพฤติชอบ  ตามวินัยและจรรยาบรรณ  ที่ได้ปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด  คุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชน  หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้

1.  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 

     1.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง

 

         (มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ)

 

 

1.  ปฏิบัติงานหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 2. มีความอดทน ขยัน  ซื่อสัตย์  และเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่

3.  นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านวิชาชีพต่าง ๆ นำไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว  และชุมชนที่รับผิดชอบและชุมชนทั่วไป

4.  ศึกษาค้นคว้าและหาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 

1.2  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 

      (รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ)

 

1. มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู

2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และด้วยความมานะอดทน

3.  ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับคณะทำงาน

4.  ปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงาน

5.  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน.ของ ศฝช.ชร.

 

1.3  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

 

      (รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม  ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตน  เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ