สมุดบันทึกความดีครึ่งปีหลัง (1ต.ค.54-30 ก.ย.55)


 Good book ๒/๒๕๕๕Good book Pavaritsa.pdf

 

 

 

 

 

สมุดบันทึก

 

ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และพนักงานราชการ

(สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

 

 

ชื่อ.        นางวัชปริยา       นามสกุล         ยืนอ๊อด

 

เลขประจำตัวประชาชน  3 5701 01104 871

                         

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

ข้อมูลบุคคล

 

ข้อมูลบุคคลของข้าราชการและพนักงานราชการเจ้าของบันทึกประวัติ

 

ชื่อ                                  นางวัชปริยา  ยืนอ๊อด     ชื่อเล่น   นุช

เกิดวันที่                         25  เดือน กันยายน    พ.ศ. 2512

อายุ                                43    ปี    

เลขบัตรประชาชน         3 5701 01104 871

สถานภาพ                       สมรส

ที่อยู่ปัจจุบัน                บ้านเลขที่   37  บ้านร่องเบ้อ     หมู่ 29  ตำบลห้วยสัก   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์   

                                    57000  โทรศัพท์                089-0014693

การศึกษา   

 

ระดับการศึกษา

ชื่อ-ที่ตั้งสถานศึกษา

คณะ

สาขา

ปีที่เข้าศึกษา

ปีที่สำเร็จ

 

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านร่องเบ้อ

-

-

พ.ศ.2519

พ.ศ. 2524

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม

-

คณิต-อังกฤษ

พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2527

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

-

 ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2528

พ.ศ. 2530

ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

การท่องเที่ยว

พ.ศ.2531

พ.ศ.2535


ปริญญาตรี

สถาบันราชภัฏเชียงราย

ครุศาสตร์บัณฑิต

การประถมศึกษา

พ.ศ.2540

พ.ศ.2541

 

*   ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน   ( ระบุผลการเลื่อนเงินเดือน 5 ปีที่ผ่านมา  )

 

1.   ปีงบประมาณ   พ.ศ.   2550      เงินเดือน          9,620.00        บาท   

2.   ปีงบประมาณ   พ.ศ.   2551      เงินเดือน        10,520.00        บาท

3.   ปีงบประมาณ   พ.ศ.   2552      เงินเดือน        11,050.00        บาท

4.   ปีงบประมาณ   พ.ศ.   2553      เงินเดือน        11,610.00        บาท

5.   ปีงบประมาณ   พ.ศ.   2554      เงินเดือน        12,800.00        บาท

6.   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555         เงินเดือน        15,000.00        บาท

 

 

 

·       รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอื่น ๆ ที่ได้รับ (ถ้ามี)

                       เกียรติบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2552

 

 

1. บันทึกผลงานและคุณงามความดี

1.1  บันทึกผลงานที่ได้ดำเนินการปีงบประมาณ2555       [ / ]  ครั้งที่  1     1 ตุลาคม 2554– 31 มีนาคม  2555

1)  บันทึกผลงานที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ซึ่งดำเนินการสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ จะระบุรายละเอียดเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และแสดงถึงประโยชน์ในการนำไปใช้ด้วยก็ได้

 

 

ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

ตัวชี้วัด

 

ผลผลิต

 

ผลลัพธ์

 

ประโยชน์การนำไปใช้

 

1.โครงการอบรมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรโครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน

จำนวน  1

 รุ่น         

        

- ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการในการจัดการหนี้สินของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเอง

สร้างทักษะทางอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นแนวทางในกาอบอาชีพต่อไปในอนาคต

 

2. โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 6  รุ่น

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การทำเกษตรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงในอาชีพ

เกษตรกรสามารถดูแลสุขภาพตนเองและมีรายได้จากการเกษตรธรรมชาติ

เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเกษตรเพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีและมีรายได้ที่พออยู่พอกินมีความสุข

 

4. โครงการห้องสมุดรักการอ่าน

1โครงการ

 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยของครู/บุคลากรรวมถึงผู้เรียน/ผู้รับบริการทั่วไป

- กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ตามความต้องการและเป็นการรณรงค์การรักการอ่านและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

- ครู/บุคลากรและผู้เรียน/ผู้รับบริการเกิดความรู้และพัฒนาตนเองโดยการนำความรู้ตามความสนใจมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน

 

5. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1โครงการ

 

- ดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการให้ความรู้แก่บุคลากรให้ดำเนินการจัดการศึกษาตาม 6 มาตรฐานและ 27 ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา

- มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปีงบประมาณ

- จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

- รวบรวมเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา

- สถานศึกษามีคู่มือระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

- มีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานและร่องรอยการดำเนินงานตาม รายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา

- ครู/บุคลากรได้รับความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสามารถนำความรู้มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ

 

6. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

1โครงการ

 

1.เพื่อเตรียมการเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
2 เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

3 เพื่อเตรียมการรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 

และได้รับคะแนนผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอยู่ในระดับดี

 

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

 

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

1. วิทยากรหลักสูตรวิถีทำกิน  วิชา การทำน้ำยาอเนกประสงค์,ครีมอาบน้ำจากน้ำยาอเนกประสงค์และแชมพูสมุนไพร

2. วิทยากรหลักสูตรวิถีชีวิต  วิชา การบริหารจัดการครัวเรือน,วิชา แผนชีวิต การวางแผนหลังการอบรมบนหลักการเกษตรธรรมชาติ/เศรษฐกิจพอเพียง

 

3. วิทยากรโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร รายวิชา หลักการพื้นฐานในการฟื้นฟูวิธีทำแผนฟื้นฟูชีวิตการบริหารจัดการครัวเรือน ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงราย

 

4. วิทยากรงานฝึกอบรม โครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรตามโครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรฯ ตามหลักการเกษตรธรรมชาติ (แทนครูคัมภีย์ อินภูมี)

   1 ครั้ง

 

 

 

 

 

   

1  ครั้ง

เสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่เกษตรกรเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน

 

- ต้อนรับและแนะนำสถานศึกษา,บุคลากร,ฐานการเรียนรู้

เกษตรกรมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและครอบครัว

 

 

ผู้เรียน/ผู้รับบริการรู้จักสถานศึกษาและปฏิบัติตนตามเงื่อนไขของการเข้ารับการอบรม

เกษตรกรมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและครอบครัว

 

 

ผู้เรียน/ผู้ใช้บริการสามารถใช้เวลาในการอบรมอย่างคุ้มค่าและได้รับประโยชน์จากการเข้ามาใช้บริการ

 

-งานประกันคุณภาพสถานศึกษา  ดังนี้

1. รับผิดชอบงานจัดเก็บและรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 4

2. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR) ของสถานศึกษา ปี 2552-2554

3. ปรับแก้รายงานการประเมินตนเอง SAR) ของสถานศึกษา ปี 2552

4. จัดทำคู่มือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2555

5. จัดทำคู่มือมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,เกณฑ์การพิจารณา,เกณฑ์การประเมินและแนวทางการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี2555

6. จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี2555

7. จัดทำปฏิทิน/แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี2555

8.กิจกรรมโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด(ระหว่างวันที่ 1-3 กพ.55)

 

 1 มาตรฐาน

1.ประสานงานรวบรวมข้อมูล

- การบริหารจัดการ(มฐ.4)

- การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

(มฐ.6.4)

3.เตรียมและรับการประเมินจากคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

มีข้อมูลตามมาตรฐานที่ 4และ 6 พร้อมเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การพิจารณาและตามตัวบ่งชี้

มีฐานข้อมูลที่รองรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา

 

 

 

 

3)  สรุปผลงานที่เห็นว่าโดดเด่นหรือผลงานสำคัญที่ปฏิบัติได้ในช่วงนี้  จากที่บันทึกไว้ไม่เกิน 6 ผลงาน

            (กรณีที่มีผลงานสำคัญเกินกว่า 6 ผลงาน ก็ให้สรุปและจัดเรียงลำดับไว้ได้)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.    โครงการ       ฝึกอบรมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรโครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้

                              เกษตรกรรายย่อยและยากจน อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา)  

        ตัวชี้วัด       ระหว่างวันที่ 17 – 20  ตุลาคม 2555

        ผลผลิต       ผู้ร่วมโครงการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ในอำเภอแม่จัน

        ผลลัพธ์       ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน   60 คน

        ประโยชน์การนำไปใช้     ผู้ร่วมโครงการ นำเอาความรู้ที่ได้ไป ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเอง

                                                และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2    โครงการ      

3    โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

         หน่วยงานที่จัด    ศฝช.ชร

         เรื่อง                   โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

         ระยะเวลา           ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

         ตัวชี้วัด       ผู้ร่วมโครงการเกิดความรู้และความตระหนักถึงการดำเนินงานสู่มาตรฐานของสถานศึกษา

        ผลผลิต       ผู้ร่วมโครงการอบรมได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติการการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

        ผลลัพธ์       ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  65  คน

 

           การเผยแพร่ / ประโยชน์การนำไปใช้        

1. นำไปใช้กับการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพสถานศึกษาและถ่ายทอด

ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและนำความรู้มาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ

2. นำความรู้มาปรับใช้ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานประเมินคุณภายภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัดและในการจัดกระบวนการเรียนรู้

3. นำความรู้มาวางแผน,ถ่ายทอด,จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ตามรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา

4. นำความรู้มาพัฒนาการจัดทำคู่มือระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

                

4. โครงการประกันคุณภาพถายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

         หน่วยงานที่จัด    ศฝช.ชร

         เรื่อง                   โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

 

         ระยะเวลา           ระหว่างวันที่ 1 – 3  กุมภาพันธ์ 2555

         ตัวชี้วัด       1.เพื่อเตรียมการเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
2 เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

3 เพื่อเตรียมการรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

        ผลผลิต        ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้น

                            สังกัด  และได้รับคะแนนผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอยู่ในระดับดี

 

        ผลลัพธ์       ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  60  คน

 

           การเผยแพร่ / ประโยชน์การนำไปใช้        

1. นำไปใช้กับการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพสถานศึกษาและถ่ายทอด

ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและนำความรู้มาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ

2. นำความรู้มาปรับใช้ในการประเมินคุณภายภายนอกและในการจัดกระบวนการเรียนรู้

3. นำความรู้มาวางแผน,ถ่ายทอด,จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ตามรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา

4. นำความรู้มาพัฒนาการจัดทำคู่มือระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

                

1.2  บันทึกพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดี ปีงบประมาณ.[  / ]  ครั้งที่ 1 ( 1  ต.ค.2554– 31 มี.ค. 2555 [  ]  ครั้งที่ 2 (1 เม.ย  2555 -  30  ก.ย.  2555 )

วัตถุประสงค์ของการบันทึกนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2549  ที่ต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ประพฤติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในราชการให้ดียิ่งขึ้นไป และสร้างกำลังใจแก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติดังกล่าว  โดยให้ผู้บังคับบัญชานำไปประกอบการพิจารณา เรื่องการบริหารงานบุคคลต่อไป  ดังนั้น ข้าราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์สำคัญ ในการปฏิบัติราชการที่เป็นคุณงามความดีทั้งระดับที่ได้ปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ งานในหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้ หรือระดับที่เกิดคุณค่าหรือคุณงามความดีที่เป็นผลต่อข้าราชการ ประชาชน หรือส่วนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์ของทางราชการต่อไปอีกก็ได้

 

กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดี

ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สำคัญที่ท่านได้ประพฤติดี  ประพฤติชอบ  ตามวินัยและจรรยาบรรณ  ที่ได้ปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด  คุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชน  หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้

1.  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 

     1.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง

1. ความตรงต่อเวลาในการนัดผู้เรียนในการเรียนการสอนทุกครั้งให้โอกาสผู้เรียนในการซักถามปัญหา  ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนและผู้รับบริการ

2.การนำความรู้ต่างๆ จากการเข้ารับการอบรมความรู้มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

3.การส่งเริมการเป็นประเทศประชาธิปไตยโดยสนับสนุนการใช้สิทธิใช้เสียงของประชาชน

4.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเป็นครูที่เป็นผู้ให้แก่ผู้รับบริการไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะบุคคล

5.มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและได้ปฏิบัติตัวให้เป็น

ครูที่รู้จักหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายโดยการปฏิบัติงานตามคำสั่งและตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายและตามแผนการดำเนินงานและคำนึงถึงผู้เรียน/ผู้รับบริการ เป็นสำคัญ

 

6.ใช้กระบวนการ PDCA (Plan  Do Check Action)

ในการปฏิบัติงาน

7. ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างสนใจ  ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน งต่อเนื่องและสสม่ำเสมอ

8.ใช้หลักธรรม  คุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตัว เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและไม่สร้างปัญหา

 

1.2  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ