ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น


ที่ ชื่อ-สกุล ที่ตั้ง ความชำนาญ
1 นายจะแฮ จะนู ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย พิธีกรรมทางศาสนา
2 นางนาอื่อ จะจ๋า ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สมุนไพรพื้นบ้าน
3 นายจะลา แสนคาน ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย การตีมีด
4 นายยาดุ ปู่เหล็ก ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย การจักสานต่างๆ
5 นายธิติพงษ์ กวินดารกา บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สมุนไพร
6 นายไพโรจน์ แซ่ย่าง บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย การทำเครื่องเงิน
7 นายเลาเก้า แซ่ย้า 317 บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ดนตรีชนเผ่า
8 นางมี่ แซ่โล่ง 211 บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สมุนไพรพื้นบ้าน
9 นางพิมพา กมลาส์กกมุท 264 บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย การปักผ้าชนเผ่า
10 นายท่อ แซ่ว่าง 22/ช บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ช่างไม้
11 นายกั๋ว แซ่ลี 293 บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จักสาน
12 นายก๊ะ แซ่ลี 27 บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย การทอผ้า
13 นางจ้า แซ่ท่อ บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย การเขียนสีเทียน
14 นายทอปอ แซ่ว่าง 22/ช บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ช่างตีมีด
15 นายฮัว แซ่ท่อ 71 บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ช่างเครื่องเงิน
16 นายวินัย แซ่เห้อ บ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตีมีด
17 นายเลาเจี้ย แซ่เห้อ บ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป่าแคน
18 นายอาถู่ มาเยอะ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย การจักสานไม้ไผ่
19 นายดาว เยอต๊ะ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย การแกะสลักไม้
20 นางอาเต๊อ นาโป้ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย การปักผ้า
ที่ ชื่อ-สกุล ที่ตั้ง ความชำนาญ
1 นายสันทัด นิธิเกษมสมบัติ บ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา การตีมีด
2 นายเล่าเซิง แซ่ถือ บ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา หมอยาสมุนไพร
3 นางเจ๋อ ใจเปรมปรีดี บ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา หมอยาสมุนไพร
4 นายสินชัย วัชรพนาพงค์ บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา การตีเหล็ก
5 นางก๋วน ชื่นบาน บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา การสานกระติ๊บข้าว
6 นายสีทา บรรณสาร บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา การสานเสื่อไม้ไผ่
7 นายบุญมี ทิพย์พรมมา บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา การสานสุ่มไก่
8 นางแก้ว กันทะ บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา การทำไม้กวาดก้านมะพร้าว
9 นางคำผอง มณีสัย บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา การทำบายศรี
10 นายจาว แซ่ท้าว บ้านพญาเลาอู ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย การทำเครื่องเงิน
11 นางวลี แซ่หาญ บ้านพญาเลาอู ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย หมอผี
12 นายโต้ง แซ่หาญ บ้านพญาเลาอู ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย การเป่าแคนม้ง
13 นางเลาหนูกี๋ แซ่หาญ บ้านพญาเลาอู ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สมุนไพรพื้นบ้าน
14 นางไม้เยีย แซ่หาญ บ้านพญาเลาอู ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย การปักผ้าชนเผ่า
15 นางเปรีย อรรถพลภูษิต บ้านพิทักษ์ไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย การทอผ้าใยกัญชง, การปักผ้าชนเผ่า, หมอผี
16 นางบัว คำดอน บ้านพิทักษ์ไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย การทอผ้าพื้นเมือง
17 นางเย้ง แซ่โซ่ง บ้านพิทักษ์ไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย การปักผ้าชนเผ่า
18 นางเฉีย แซ่หาญ บ้านพิทักษ์ไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สมุนไพรพื้นบ้าน
19 นายอุเทน รู้เตียมตัน บ้านพิทักษ์ไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ช่างไม้
ที่ ชื่อ-สกุล ที่ตั้ง ความชำนาญ
1 นางบูทู่ มาเยอะ ดอยดำ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ การทอผ้า
2 นางยะ จะหวะ ดอยดำ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ การปักผ้า
3 นางอิคา จะคา ดอยดำ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ การทำกระเป๋าลาหู่
4 นายจะกู ไอ่คา บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การรักษาด้วยจิตวิทยา การเป่าคาถา
5 นายแอติ ขูส่า บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การเป่าขลุ่ย ตีกลอง เต้น
6 นางอินาสี จะนะ บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การจักสานผิวไม้ไผ่
7 นางนาดอ จะเต๊าะ บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การทอผ้าชนเผ่า และการทอผ้าลายดอกแก้ว
8 นายซาเหมอละ จะเต๊าะ บ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การนวด การจับเส้น
9 นางหมี่เกอะ เยอก่อง บ้านบะหลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ การตัดเย็บเสื้อผ้า
10 นายอาโย๊ะ แส่ฟู บ้านบะหลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ การตีมีด
11 นายอาเบ จันจา บ้านแปกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ หมอเมือง
12 นายกะสะ โนรี บ้านแปกแซม ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ การปลูกพืชแบบผสมผสาน
13 นางวันเพ็ญ เบเซ๊ะ ม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ การทอผ้า
14 นางบูเอาะ แชตูกู่ ม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ทอผ้า
15 นายลิโด่ หมื่นแลกู่ ม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ การทำเครื่องเงิน
16 นายอาบอแย มาเยอะ ม่อนล้าน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ การจักสาน
17 นายสัตตบรรณ เลาว้าง บ้านเสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ การทำเครื่องประดับเงิน
18 นายวัฒนา เลิศธรรมพิริยะ บ้านเสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ การปลูกกาแฟ
19 นายจะหวะ จะกู บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตีมีด
20 นายป่าหน่อ จะสอ บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตีมีด
21 นายจูอี้ จะโบ บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จักสาน
22 นางนาฟู จะกู บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทอผ้าชนเผ่า
ที่ ชื่อ-สกุล ที่ตั้ง ความชำนาญ
1 นายกือ ไพโสถิผล บ้านแม่สวยอู ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การจักสาน
2 นายกรู ใจผ่องแผ่ว บ้านแม่สวยอู ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การทำเครื่องเงิน
3 นายซือ พนิกานัน บ้านแม่สวยอู ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน การทำเครื่องเงิน
4 นายจะป่า โชติเวทย์อนุกกุล บ้านอาโจ้ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน การจักสาน