ทำเนียบหลักสูตร


หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบแลพการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่ ชื่อหลักสูตร กลุ่มอาชีพ
1 หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ เกษตรกรรม
2 หลักสูตรการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ เกษตรกรรม
3 หลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก เกษตรกรรม
4 หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า – นางรม เกษตรกรรม
5 หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เกษตรกรรม
6 หลักสูตรการเลี้ยงปลาแรดในกระชังด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรรม
7 หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช เกษตรกรรม
8 หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขกจากยางรถยนต์ อุตสาหกรรม
9 หลักสูตรการทำอิฐบล็อก อุตสาหกรรม
10 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด อุตสาหกรรม
11 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม อุตสาหกรรม
12 หลักสูตรการแปรรูปอาหารแหนมสมุนไพร อุตสาหกรรม
13 หลักสูตรกาแฟโบราณ พาณิชยกรรมและบริการ
14 หลักสูตรเชือกป่านมหัศจรรย์ พาณิชยกรรมและบริการ
15 หลักสูตรธุรกิจขนมไทย พาณิชยกรรมและบริการ
16 หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ พาณิชยกรรมและบริการ
17 หลักสูตรการขายซูชิ พาณิชยกรรมและบริการ
18 หลักสูตรอาหารไทยเพื่อการค้า พาณิชยกรรมและบริการ
19 หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์จากกระป๋อง ความคิดสร้างสรรค์
20 หลักสูตร Wares banana global (ของใช้กล้วย กล้วย) ความคิดสร้างสรรค์
21 หลักสูตรภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์ ความคิดสร้างสรรค์
22 หลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาสร้างรายได้ ความคิดสร้างสรรค์
23 หลักสูตรช่างเขียนภาพลายเส้น ความคิดสร้างสรรค์
24 หลักสูตรช่างเขียนภาพสีน้ำ ประเภทภาพทิวทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์
25 หลักสูตรช่างเขียนภาพสีน้ำ ประเภทภาพบุคคล ความคิดสร้างสรรค์
26 หลักสูตรช่างเขียนภาพสีน้ำ ประเภทภาพหุ่นนิ่ง ความคิดสร้างสรรค์
27 หลักสูตรทำผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ ความคิดสร้างสรรค์
28 หลักสูตรการติดตั้งระบบไฟฟ้ าภายในอาคาร อาชีพเฉพาะทาง
29 หลักสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์ อาชีพเฉพาะทาง
30 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาส (แอร์บ้าน) อาชีพเฉพาะทาง
31 หลักสูตรธุรกิจเถ้าแก่โฮมสเตย์ อาชีพเฉพาะทาง
32 หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อาชีพเฉพาะทาง
33 หลักสูตรธุรกิจสปา อาชีพเฉพาะทาง
34 หลักสูตรการทำมุ้งลวด อาชีพเฉพาะทาง
35 หลักสูตรช่างไม้ 1 อาชีพเฉพาะทาง
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ชม. ผู้จัดทำหลักสูตร
1. หลักสูตรฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ศฝช.ชร.
2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การสานยอด้วยไหมเอ็น 60 ชม. ศฝช.ชร.
3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกกทอมือ 100 ชม. ศฝช.ชร.
4. หลักสูตรท้องถิ่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 100 ชม. ศฝช.ชร.
5. หลักสูตรท้องถิ่น การเลี้ยงกบในบ่อดิน 30 ชม. ศฝช.ชร.
6. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 100 ชม. ศฝช.ชร.
7. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการตัดเย็บชุด ลาหู่ 80 ชม. ศฝช.ชร.
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 100 ชม. ศฝช.ชร.
9. หลักสูตรท้องถิ่นการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 100  ชม. ศฝช.ชร.
10. หลักสูตรท้องถิ่นการปลูกผักปลอดสารพิษ 100  ชม. ศฝช.ชร.
11. หลักสูตรท้องถิ่นการเลี้ยงกบและปลา 100 ชม. ศฝช.ชร.
12. หลักสูตรหลักการเบื้องต้นของกฎหมายเกี่ยวกับจราจร   ศฝช.ชร.
13. หลักสูตรท้องถิ่นการทำหน่อไม้อัดปีบ 20  ชม. ศฝช.ชร.
14. หลักสูตรฝึกอบรมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร   ศฝช.ชร.
15. หลักสูตรท้องถิ่นการทำน้ำยาอเนกประสงค์ 20  ชม. ศฝช.ชร.
16. หลักสูตรท้องถิ่นการท่องเที่ยวและการทำโฮมสเตย์ 100  ชม. ศฝช.ชร.
17. หลักสูตรท้องถิ่นการจักสานผิวไม้ไผ่ 30  ชม. ศฝช.ชร.
18. หลักสูตรท้องถิ่นการทำปุ๋ยชีวภาพ 1 ชม. ศฝช.ชร.
19. หลักสูตรการเพาะเห็ด   ศฝช.ชร.
20. หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ   ศฝช.ชร.
21. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการทอผ้าพื้นเมือง 100  ชม. ศฝช.ชร.
22. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการทอผ้าและการปักผ้าชนเผ่า 100  ชม. ศฝช.ชร.
23. หลักสูตรไม้ดอกไม้ประดับ   ศฝช.ชร.
24. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการตีมีด 50  ชม. ศฝช.ชร.
25. หลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบลดรายจ่าย   ศฝช.ชร.
26. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการทำเครื่องเงิน 200  ชม. ศฝช.ชร.
27. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการจักสานไม้ไผ่ 100  ชม. ศฝช.ชร.
28. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการนวดแผนไทยเบื้องต้น 100  ชม. ศฝช.ชร.
29. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 100  ชม. ศฝช.ชร.
30. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าปักชนเผ่า 100  ชม. ศฝช.ชร.
31. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นช่างก่อสร้าง (ช่างปูนเบื้องต้น) 100   ชม. ศฝช.ชร.
32. หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ผล   ศฝช.ชร.
33. หลักสูตรการบริหารจัดการครัวเรือน   ศฝช.ชร.
34. หลักสูตรท้องถิ่นการทำเครื่องเงิน 150  ชม. นายณัฐวุฒิ  จันทร์แสง
35. หลักสูตรท้องถิ่นการทอผ้าลาหู่ 100  ชม. นายณัฐวุฒิ   จันทร์แสง
36. หลักสูตรท้องถิ่นการเพาะเห็ดจากขอนไม้ 50  ชม. นายณัฐวุฒิ   จันทร์แสง
37. หลักสูตรท้องถิ่นการจักสานไม้ไผ่ 80  ชม. นายณัฐพงษ์ชัย  จ๊ะใจ
38. หลักสูตรท้องถิ่นการทำน้ำยาอเนกประสงค์ 30  ชม. น.ส.ไพดาว  แสนดวงดี
39. หลักสูตรท้องถิ่นการทำยาหม่องไพร / ยาหม่องน้ำ 12  ชม. นายสมชาย   ฟองศักดิ์
40. หลักสูตรท้องถิ่นการเพาะเห็ดขอนไม้ 50  ชม. นายสมชาย  ฟองศักดิ์
41. หลักสูตรท้องถิ่นเกษตรธรรมชาติ 100  ชม. นางเยาวนิจ  สมประสงค์
42. หลักสูตรท้องถิ่นการเลี้ยงกบเพื่อขยายพันธุ์ 100  ชม. นายนพพร  บุญเรือง
43. หลักสูตรท้องถิ่นการทำเครื่องเงิน 100  ชม. น.ส.แสงเดือน  เชื้อเจ็ดตน
44. หลักสูตรท้องถิ่นการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาอเนกประสงค์ 30  ชม. น.ส.แสงเดือน  เชื้อเจ็ดตน
45. หลักสูตรท้องถิ่นการทอผ้า 50  ชม. นายณัฐพงษ์ชัย   จ๊ะใจ
46. หลักสูตรท้องถิ่นสาธิตการทำเกษตรธรรมชาติ 120  ชม. น.ส.แสงเดือน  เชื้อเจ็ดตน
47. หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 100  ชม. น.ส.แสงเดือน  เชื้อเจ็ดตน
48. หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 100  ชม. นางสุจิตรา   มงคลคลี
49. หลักสูตรผลิตชาสมุนไพรเจียวกู่หลานและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 50  ชม. นายเฉลิมชัย  สงกลาง
50. หลักสูตรท้องถิ่นการเลี้ยงไก่กระดูกดำ 80  ชม. นายพงศกร  ไกรกิจราษฎร์
51. หลักสูตรการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 50  ชม. นายณัฐพงษ์ชัย  จ๊ะใจ
52. หลักสูตรท้องถิ่นน้ำยาอเนกประสงค์ 30  ชม. นายจิรทิปต์   หินใหญ่
53. หลักสูตรท้องถิ่นการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย 30  ชม. นางเยาวนิจ   สมประสงค์
54. หลักสูตรท้องถิ่นการทำอาหารหมักเลี้ยงสัตว์ 30  ชม.   นางเยาวนิจ สมประสงค์
55. หลักสูตรท้องถิ่นการเลี้ยงกบในท่อซีเมนต์ 30  ชม.   นายจิรทิปต์   หินใหญ่  
56. หลักสูตรท้องถิ่นการตัดเย็บชุดลาหู่ 80  ชม. นายณัฐวุฒิ   จันทร์แสง
57. หลักสูตรการทำเครื่องเงิน 100  ชม. น.ส.ไพดาว  แสนดวงดี
58. หลักสูตรท้องถิ่นการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 150  ชม.. นายยงยุทธ   กิ่งแก้ว
59. หลักสูตรท้องถิ่นการตีมีด 50  ชม. นายณัฐพงษ์ชัย  จ๊ะใจ
60. หลักสูตรท้องถิ่นการทำยาหม่องไพร /
ยาหม่องน้ำ
12  ชม. น.ส.ขวัญปวีณ์  กายาสา
61. หลักสูตรการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 50  ชม. นายประพิศ  พลเกษม
62. หลักสูตรท้องถิ่นการทอผ้าและการปักผ้าชนเผ่า 50  ชม. น.ส.ไพดาว  แสนดวงดี
63. หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ 100  ชม. นายนพพร   บุญเรือง
64. หลักสูตรสาธิตเกษตรธรรมชาติ 100  ชม. น.ส.ไพดาว  แสนดวงดี
65. หลักสูตรการทำเครื่องเงิน 150  ชม. นายอำนาจ   สุภารี
66. หลักสูตรช่างซ่อมจักรยานยนต์เบื้องต้น 50  ชม. นายสมชาย    ฟองศักดิ์
67. หลักสูตรการเพาะเห็ดขอนไม้ 50  ชม. นายจิรทิปต์   หินใหญ่
68. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง(ดอกกระดาษสา) 60  ชม. น.ส.จิริยา  ติ่งแย้มศรี
69. หลักสูตรท้องถิ่นสาธิตการทำเกษตรธรรมชาติ 120  ชม. นายเฉลิมชัย  สงกลาง
70. หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษโดยวิถีเกษตรธรรมชาติ 100  ชม. นายพงศกร   ไกรกิจราษฎร์
71. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการทำอาหาร-ขนม 60  ชม. น.ส.แสงเดือน  เชื้อเจ็ดตน
72. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการทำอาหาร-ขนม 100  ชม. นายเฉลิมชัย  สงกลาง
73. หลักสูตรการทำเครื่องเงิน 200 ชม. นายนิติ   เวียงคำ
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนชม. ผู้จัดทำหลักสูตร
1. หลักสูตรการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย   นายพงศกร  ไกรกิจราษฎร์
2. หลักสูตรการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย   นางเยาวนิจ  สมประสงค์
3. หลักสูตรการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย   นายณัฐวุฒิ   จันทร์แสง